• Henrik Høltzer (heho)
  Software Construction - SWC 1.1 1B

  Semester: 1.sem., efterår 2019
  Email: heho@zealand.dk

  Materialer generelt:

  Noter:

  Object-Oriented Programming with C# (findes på GitHub her)


  Opgaver:

  C# Programming Exercises (findes på GitHub her)

  Unsolved exercise projects
  Solved exercise projects


  Supplerende materiale:

  Microsoft Visual C# Step by Step (8th ed.), by John Sharp (ISBN: 9781509301041)
  NB: Bogen er IKKE pensum
   

  Video

  Lynda.com (Gratis adgang; tilmeld med EASJ e-mail konto: https://www.lynda.com/email-signup) (SWC Lynda.com Playlist)
  MS Academy: C# Fundamentals for absolute beginners
  Nemprogrammering.dk (c# - kursus på dansk)

  Andet:

  Wiki C# : Template (mere info senere)

  Opgave oversigten
  Læse oversigten

   

  Uge Emner Materialer Opgaver
  36

  Velkommen til Datamatiker-studiet!

  Generel intro til Zealand og studiet

   

  Overblik over Software Construction

  Værktøjer og Materialer

  I gang med Visual Studio Enterprise 2019

  Introprogram
  Introduktion til Zealand og studiet

  Introduktion til IT-systemer

   

   

  Visual Studio Enterprise 2019
  Du får licens-nøgle fra Azure Dev Tools (tidligere Microsoft Imagine)
  ReSharper (du skal have en licens-nøgle)

  HowTo make Visual Studio (with ReSharper) quiet...
  Git

  Hyttetur (onsdag-torsdag, detailplanlægges senere)
  37

  Programming - Part I

  Code organisation
  Types
  Variables
  Type conversion
  Simple I/O
  Arithmetic
  Logic
  Functions

  IT HW SW

  Noter: s 7-41

  (Bog: Kap. 1, 2)

  Get.1
  Pro1.1 - Pro1.3

  Ekstra opgave: (PrintMovie - funktion)
  Tag udgangspunkt i opgave Pro1.1 (MovieManagerV05).
  Lav en ny funktion PrintMovie( ..) der kan udskrive alle dine informationer om en film.
  Bemærk, at funktionen skal defineres (skrives) uden for kroppen af MyCode() funktionen, dvs efter public void MyCode{ ... }.
  Funktionen skal være public og void, og skal tage alle dine varable der beskriver en film, som paramertre.
  Omstrukturerer (refaktorerer) MyCode( ) funktionen, så alle Console.WriteLine sætningerne der udskriver film-information flyttes til PrintMovie(...). Kald PrintMovie(...) fra MyCode( ).
  Prøv evt at ændre på dine film-oplysninger (fx title="XXX") og kald PrintMovie( ..) igen.

  38-39

  Object-Oriented Programming - Part I

  What is OO?
  Creating objects
  Reference-type vs. value-type
  Using properties and methods
  Class definitions
  Class collaboration
  Static classes and methods

  Noter: s.42-75

  (Bog: Kap. 7)

  Program fra klassen (17/9):
  MovieManager.zip

  Program fra klassen (19/9):
  PersonClassTest.zip

  Ekstra opgave: (LilleOpgave)
  1) Lav et program der kan tage et heltal som input og fortælle om det er et et negativt tal, et positivt tal eller nul.
  2) Lav et andet program der tager to heltal som input og kan fortælle hvilket af dem der er størst.

  Løsning: LilleOpgave.zip

  OOP.1.1 - 1.7

  Studiestartsprøve
  40-41

  Programming - Part II

  Control statements
  Debugging
  Data structures
  Code Quality (keeping code DRY)

  Noter: s.76-116

   (Bog: Kap. 4, 5, 10, 18)

   

  Bemærk, hvis du har svært ved C# og døjer lidt med de engelske gloser, findes der noget materiale på dansk her:

  Nemprogrammering.dk (c# - kursus på dansk) Nyt !

  Ekstra opgave: (Class Fly)
  Implementer klassn Fly - helt fra grunden i et nyt consol-project.
  Klassen Fly skal have følgende:
  Instansfelter: _xPosition, _yPosition, _xSpeed, _ySpeed og _flyId.
  Konstruktører: Fly(string) og Fly(string, double, double, double, double)
  Properties: FlyId(readonly), XPosition, YPosition, XSpeed, YSpeed
  Metoder: Move(), Accelerate(), Decelerate(), Stop(), Turn(double, double)

  Move() skal opdatere _xPosition og _yPosition ved at addere _xSpeed og _ySpeed til positionerne. Accelerate() og Decelerate() skal opdatere _xSpeed og _ySpeed med en fast procentsats fx 10%. Stop() sætter _xSpeed og _ySpeed til 0. Turn(double, double) gopdatere _xSpeed og _ySpeed med nye værdier.

  Test klassen Fly ved at oprette Fly-objekter i Main() og kalde metoderne på objekterne.
  (Brug Console.WriteLine() til at udskrive flydata før og efter hvert metodekald.)

  Hvis du har mod på vektorregning eller er en ørn til cosinus og sinus er du velkommen til at beregne de nye værdier i stedet for at parameteroverføre de nye værdier :)

  Løsning: FlyClass.zip (kode fra klassen)  Pro.2.1 - Pro.2.15

  42 Efterårsferie  
  43-44

  Object-Oriented Programming - Part II

  Composition/Inheritance
  Object construction
  Overriding properties/methods
  Polymorphic behavior
  Abstract methods and classes
  Interfaces
  Exceptions

  Noter: s.117-133

  (Bog: Kap. 12, 13, 6 (i den orden))

  Begreber2 if og løkker
  EjendomsMægleren
  OOP.2.1 - 2.6
  ISpeak
  Exceptions-stack

  Program fra klassen (29/10):
  WolvPack.zip

  Løsning: ISpeak.zip (kode fra klassen, 29/10)
  Løsning:
  MyStackSimple.zip (kode fra klassen, 31/10)
  44-45

  GUI, XAML and Data Binding

  XML/XAML
  Simple GUI controls
  Layout controls
  Control properties
  Data binding fundamentals
  Collection views and Data binding
  Master/Details view and Data binding
  Commands

   

  Noter: s.134-174

  (Bog: Kap. 25, 26)

  Windows Dev Center: Layout

  How to: Implement Property Change Notification
  Problemer med at sætte windows i developer mode
  SimpleBindingMVVM.html (Opdateret d 12/11)
  NoteMVVM.html (Opdateret d. 14/11)
  (GUI.1.0 - GUI 1.8)
  45

  MVVM Architecture

  Single domain object
  Collection of domain objects
  Item view model
  Master view model
  Details view model
  MasterDetails view model
  Commands in MVVM

  Noter: s.175-193

  (Bog: Kap. 26)

  Databinding Part1
  Databinding Part2

  Other Interesting MVVM-links
  MVVM-Pattern-in-WPF-A-Simple-Tutorial-for-Absolute-Beginners
  WPF-MVVM-Quick-Start-Tutorial
  wpf-mvvm-pattern-a-simple-tutorial-for-absolute-beginners
  http://wpftutorial.net/DataGrid.html
  WPF Apps With The Model-View-ViewModel Design Pattern
  Simple MVVM Walkthrough – Part I

  (GUI.2.0 - GUI.2.3)

  C#-Projects:
  RelayCommand.zip
  RelayArgCommand.zip
  46

  Bindings
  MVVM Design Pattern

  MSDN: Commands, RelayCommands and EventToCommand
  EventToCommand is now built into Windows 8.1!

  Other Interesting XAML-links (about ListView and GridView)
  Quickstart: adding ListView and GridView controls (XAML)
  How to group items in a list or grid (XAML)
  Data Templating overview (DataTemplate, ItemTemplate)

  Designing Your XAML UI :
  XAML for Windows 10: Layout
  XAML for Windows 10: Items Controls

  Ekstra opgave: (Grid + StackPanel Tutorial)
  Use Grid and StackPanel to create a simple weather app

  HINT: XAML styler (God styler/formatter til din XAML-kode)

  Løsning: SimpleBindingMVVM.zip Program fra klassen (12/11)

  Løsning: NoteMVVM.zip Program fra klassen (14/11)

  46  Persistens:
  Filer/Serialisering

  Windows App Store:
  MSDN: StorageFolder

  Exercise:
  SerializationTest

  Exercise:

  Implementer persistens i Note App'en se: NoteMVVM.html
  Dvs. det skal være muligt at hente og gemme Noter på fil.

  Bemærk:
  I windows App er der ikke adgang/rettigheder til filsystemet direkte, dvs der kan ikke umiddelbart streames (serialiseres) til en hvilkårlig fil. I stedet kan benyttes localstorage, der fås adgang til via class StorageFolder/StorageFile.

  Følgende skriver localdata til filen Data.txt i localstorage:
  StorageFile localFile = await ApplicationData.Current.LocalFolder.CreateFileAsync("Data.txt", CreationCollisionOption.ReplaceExisting);
  await FileIO.WriteTextAsync(localFile, localData);

  Filen kan findes på harddisk her: C:\Users\{user}\AppData\Local\Packages\7bbfef26-f6ac-4a10-9fed-4abfefafca86_18sn2ae6rna7w\LocalState.


  Løsning: NoteMVVMSerialize.zip (Kode fra klassen 21/11)

  C#-Projects:
  WindowsAppSerializeTest.zip
  PersistencyService

  47

  Async, Task, Await

  MSDN: Asynchronous Programming with Async and Await
  CodeProject: Asynchronous Programming in C# 5.0 using async and await

  Don't Block on Async Code

  Slides: ProcessesAndThread (PowerPoint)
  Slides: AsynchronousPrograming (PowerPoint)

  C#-Projects:
  GuiExampleAsyncAwait
  SimpleBrowserAsync


  Notice:

  "Blend always launches with "We're preparing for first use" dialog"


  47 Exceptions


  MSDN Exceptions and Exception Handling (C# Programming Guide)
  MSDN
  Gracefully Handling Exceptions -21 (video)
  Exceptions (PowerPoint)  Exceptions and Exception Handling in C#


  Exercise:
  I programmet SerializationTest.zip fra uge 46 blev der testet en simpel Reading og Writing til en FileStream, men uden brug af Exceptions-håndtering. Udvid programmet så der nu bliver implementeret en Exception-håndtering (fx håndtering af FileNotFoundException og DirectoryNotFoundException)

  MyStack


  C#-Projects:
  WindowsAppSerializeTestV2.zip
  (nu med håndtering af FilNotFoundException)


  Solutions:
  MyStack.zip

  48-50 Projektarbejde   C#-Projects:
  PersistencyService
  EventCatalogSingleton (kode vist i klassen)
  51

  Projektaflevering

   

  Repetition/Spørgetimer


  2

  Spørgetime: 7. januar
  (SWC: 10.00-11.30, SWD: 12.15-13.30)
  Eksamen 20-21. januar 2019
  Gruppe 1-3 d. 20/1
  Gruppe 4-6 d. 21/1

  Eksamensspørgsmål Nyt !
  Eksamensliste (Mødeliste)